Edukacja
    i integracja

Opis projektu

HISTORYCZNE NA-STROJE. Moda przez wieki łączy pokolenia – to projekt realizowany w ramach Programu „Edukacja Kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz 1. Liceum Ogólnokształcacycm im. Władysława Jagiełły w Dębicy.

 

Projekt zakłada zaangażowanie 2 środowisk - Słuchaczy Dębickiego UTW oraz młodzieży licealnej klas 1. i 2. - w proces edukacyjno-artystyczny poświęcony historii stroju narodowego, jakże wdzięcznej dziedzinie historii materialnej, która w ocenie autorów traktowana jest nieco po macoszemu.

 

Na pomysł projektu nakierowali nas Słuchacze Dębickiego UTW, prosząc o wykład na ten temat. Jednocześnie od lat wiemy, że wśród tego gremium są osoby kreatywne oraz chętne do podejmowania działań o wymiarze estetyczno-artystycznym, mogące przygotować interesujący pokaz o podłożu edukacyjnym, aby przez pokaz strojów historycznych zwrócić uwagę odbiorcy na zawartą w nich: specyfikę epok, panujących światopoglądów, symbolikę.

 

Liczymy przy tym, że ekspresja i bezpośredniość młodzieży, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i entuzjazm skonfrontowane z doświadczeniem życiowym i dystansem do problemów seniorów, przyniosą ciekawe rezultaty podczas pracy nad projektem, w którym pod kierunkiem doświadczonych trenerów wykorzystane zostaną elementy multimedialne, ukierunkowujące często w sposób niewerbalny doznania odbiorców.

 

Integracja to zrozumienie swoich wzajemnych potrzeb i nauczenie się szacunku dla nich. Efektem

wspólnej pracy dwóch różnych pokoleń winno być także nauczenie się tolerancji, jako wartości istotnej nie tylko podczas wspólnego przygotowywania prezentacji, ale i w życiu. Kolejnym efektem będzie wzmocnienie empatii zarówno u młodzieży, jak i u seniorów, która jest następstwem bliższego poznania się. Są to wszystko efekty emocjonalne towarzyszące podstawowemu celowi edukacyjnemu jaki ma przynieść projekt: zwiększeniu świadomości historycznej, integralności kultury światopoglądu, historii minionych epok i odzwierciedleniu tych elementów w strojach.

 

 

Uczestnicy wezmą kolejno udział w:

  • wykładzie dr hab. Lucyny Rotter poświęconym historii stroju polskiego pt. „Nam strój niedbały nie przystoi” ;
  • warsztatach merytorycznych pod kierunkiem trenerów – pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, które wyłonią przykłady strojów typowych dla poszczególnych epok;
  • wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, podsumowującym w formie wizyt muzealnych i gier miejskich tę część projektu;
  • warsztatach technicznych - w ramach których seniorzy i młodzież przygotują multimedialną prezentację tychże strojów, która jako efekt końcowy stanowić będzie materiał edukacyjny dla szkół średnich.

 

W ten sposób projekt wdroży proces edukacyjny w zakresie narodowej kultury materialnej, oparty o integrację środowiskowo-pokoleniową realizowaną w formule działań edukacyjno-animacyjnych, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz stymulujących kreatywność.

 

Autorzy projektu widząc potrzeby kulturalne i edukacyjne seniorów w miarę możliwości systematycznie starają się je realizować. Nie tylko staramy się podnieść jakość życia naszych Słuchaczy, ale również pielęgnujemy wizerunek polskiego seniora. Chcemy by pokolenie 50+ było postrzegane w społeczeństwie, jako otwarte na nowe formy kultury, edukacji, nowe technologie i korzystało z tych innowacyjnych rozwiązań. Staramy się pokonywać problemy często dotykające osoby starsze jak poczucie samotności, wykluczenia, izolacji od otoczenia. Dążymy do niwelowania barier utrudniających osobom starszym swobodne korzystanie z dobrodziejstw kultury jak: brak pieniędzy, zły stan zdrowia, brak oferty kulturalnej przygotowanej z myślą o seniorach.

 

Mając świadomość, że edukacja kulturalna wpływa na rozwój społeczeństwa działania skierujemy również do młodzieży. Angażując tę grupę wiekową do projektu chcemy uświadomić pokoleniu 18+ konieczność promowania oraz popularyzowania w środowisku szkolnym edukacji twórczej wymagającej kreatywności. Naszym zamierzeniem jest również zmiana nastawienia młodzieży do osób starszych, często samotnych, chorych. Obserwując współcześnie zjawisko empatii, braku zrozumienia ludzi młodych względem seniorów chcemy uświadomić naszym młodym beneficjentom, że w życiu ważny przede wszystkim jest drugi człowiek i to bez względu na wiek, status czy stan zdrowia.

Dążymy również do zmiany stereotypów i niwelowania uprzedzeń w postrzeganiu młodzieży przez osoby starsze. Mamy nadzieję, że działania projektowe przyczynią się do integracji pokolenia młodych i pokolenia 50+. Wierzymy, że podczas ich realizacji uczestnicy wypracują wspólną metodę porozumiewania się, pomimo różnic wieku, światopoglądowych oraz podejścia do życia.

 

Integracja tak różnych grup podczas działania przyniesie efekt połączenia entuzjazmu, spontaniczności i otwartości z doświadczeniem i dystansem dając w efekcie spektakl zrównoważonych emocji, pozwalając uczestnikom czerpać z cech charakterystycznych dla ich wieku. Doświadczenie współpracy międzypokoleniowej młodzieży przyniesie możliwość korzystania z doświadczenia życiowego i dojrzałości emocjonalnej seniorów, a seniorów zainspiruje do otwartości i ekspresji, ożywi i wprowadzi radość i elementy spontanicznego działania.

Wszystkie działania mają spełniać funkcję poznawczą, integracyjną, ale również edukacyjną w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie.


Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS