Edukacja
    i integracja

O nas

Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to wydzielona jednostka strukturalna Fundacji PRO EUROPAE BONO, powołana jako element jej działalności wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu osób starszych na zrzeszanie się oraz kształcenie ustawiczne i rozwój osobowy.

Pierwotnie DUTW działał w strukturach Fundacji Educare et Servire. Akt powołania DUTW w formie rozporządzenia Prezydenta Fundacji został podpisany dnia 1 czerwca 2006 roku, wraz z nominacją Pani Agnieszki Kudroń na stanowisko Dyrektora jednostki. Wówczas był to jeden z nielicznych uniwersytetów trzeciego wieku działających na Podkarpaciu, w liczbie około 60-70 UTW działających wówczas w Polsce.

Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku:

 • działa w oparciu o zasadę non-profit,
 • realizuje polityki horyzontalne Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasady lifelong learning
 • swoimi działaniami obejmuje społeczność 50+ głównie z terenu powiatu dębickiego, niezależnie od aktywności zawodowej i poziomu wykształcenia

Cele działalności Dębickiego Uniwersytet Trzeciego Wieku:

 • zrzeszenie osób pokolenia 50+
 • edukacja osób starszych zgodna z ich oczekiwaniami
 • aktywizacja seniorów
 • integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa

Formy działalności Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 • wykłady monograficzne
 • cykle wykładów
 • sekcje naukowe (komputerowe, językowe)
 • warsztaty tematyczne
 • zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe (basen, sala gimnastyczna)
 • wykłady wyjazdowe
 • objazdy naukowe
 • wyjazdy kulturoznawcze
 • wycieczki krajoznawcze

Działalność Uniwersytetu może być finansowana przez:

 • czesne – opłacane przez Słuchaczy: główne źródło finansowania
 • opłaty Słuchaczy za zajęcia fakultatywne
 • dotacje samorządowe na realizację zadań publicznych, w tym:
  – dotacja Dębickiego Starostwa Powiatowego – od 2007 roku, częściowo finansowane są koszty wykładów monograficznych
  – dotacja Urzędu Miasta Dębica – od 2010 roku wsparcie niefinansowe w zakresie dostępu od obiektów sportowych (basen), od 2013 – częściowe finansowanie zajęć sekcji naukowych
 • dotacje rządowe na realizację zadań publicznych, w tym:
  – dotacja MPiPS w ramach Programu ASOS – 2013: na realizację projektu „Dębicka Trzecia Młodość”
 • dotacje z programów operacyjnych UE
 • dotacje z programów pomocowych – 2007 – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, dofinansowanie projektu „Dolina Wisłoki łączy pokolenia”.
 • darowizny, zapisy i spadki od osób fizycznych i prawnych

Strona zrealizaowana w ramach projektu

Dębicka Trzecia Młodość

finansowanego przez ASOS